Vysvětlivky k seznamu druhů a lokalit

 

Doporučuji k přečtení

 

Ve své knize na str. 34 – „Seznamy lokalit“ jsem zdůvodnil, proč u některých druhů uvádím seznamy lokalit často i s dalšími údaji, u některých druhů jsem lokality zaznamenal pouze do mapek plným nebo prázdným kroužkem v mapovém poli. V tomto případě šlo většinou o hojnější druhy s velkým množstvím lokalit, které pro obsáhlost nebylo možné publikovat. Časem jsem byl někdy dotazován, zda bych nemohl vypsat z určitých oblastí bližší údaje. Měl jsem snahu, ale zjistil jsem, že udělat dílčí seznamy by bylo nesmírně pracné a nad mé možnosti, protože by bylo nutné vše udělat prakticky od začátku. S výborným nápadem přišel pan Mertlík, který úspěšně provozuje stránky Elateridae (http://www.elateridae.com/elateridarium/index.php?numb=6). Osobně se angažoval a pro tuto práci získal entomologa pana Lengála. Tomu jsem dal k dispozici většinu seznamů, které jsem od entomologů dostal. Pan Lengál si dal ohromnou práci a tyto seznamy opsal do počítače. Já jsem přepsal do počítače seznamy z mých záznamů a záznamů Leo Heyrovského. Souhrnný seznam uvádím nyní u každého druhu. Panu Mertlíkovi i Lengálovi bych chtěl touto cestou poděkovat.

Nové seznamy, které nyní uvádím, jsou dosti obsáhlé, ale bohužel i tak velmi neúplné. V nyní uveřejněném přehledu chybí všechny údaje ze seznamů entomologů, kteří si přáli, abych jim jejich seznamy vrátil. Dále chybí naprostá většina údajů publikovaných v literatuře. Důvodem je to, že jsem lokality běžnějších druhů převážně zanášel přímo do mapek a nedělal si jejich zvláštní seznam. Ze stejného důvodu chybí i mnoho údajů z mých sběrů, které již nemám možnost doplnit. Navíc jsou tam některé údaje, které jsem doplnil po vydání knihy, a též některé lokality, které jsem minule vyřadil (seznamy byly nově opsány bez revize, kterou jsem původně dělal). V uváděných seznamech jsou částečně uvedeny také druhy, u kterých jsou lokality uváděny také v knize. Je nutné použít tyto seznamy společně, protože v těchto seznamech nejsou uvedeny všechny lokality uvedené v knize. Netýká se mapek, ale jen druhů, u kterých jsou lokality vypsány.

Chtěl bych připomenout, že původně převážnou část prací jsem dělal formou pracných ručních záznamů. Ručně zaznamenávaná evidence je pracností a časovou náročností naprosto nesrovnatelná s dnešními možnostmi na počítačích.

Jak je na prvý pohled patrné, jsou v nyní publikovaném seznamu tabulkovou formou údaje uvedeny odlišně než v knize. Některé mají uvedené i datum nálezu a sběratele. Ta jsou v poznámce označena hvězdičkou (*) a pocházejí převážně z původních seznamů, které mi zaslali entomologové a přepsal pan Lengál. Další lokality označené křížkem (+) pocházejí z poznámek Heyrovského a jsou většinou bez dalších údajů, které Heyrovský nezaznamenával. Ostatní uvedené lokality bez těchto označení jsou téměř všechny z mých záznamů. Většinou neobsahují bližší údaje a jsou tam uvedena jen místa uložení (např. NMP, NMB, HK), nebo je uveden jen sběratel a místo uložení bylo v té době převážně v jeho sbírce. Ani tyto údaje uložení jsem nemohl uvést kompletní.  Když ve sbírkách byly desítky nebo stovky kusů z jedné lokality (např. Acanthocinus aedilis - Čelákovice, nebo Rosalia alpina – Inovec, Vihorlat), tak jsem všechna místa uložení nezapisoval a ani nemohl zapisovat. Když jsem prohlížel desetitisíce nebo statisíce kusů materiálu tesaříků, věnoval jsem pozornost u běžnějších druhů především lokalitám a bylo zcela mimo mé možnosti zapisovat další údaje jako např. datum nálezu nebo jméno sběratele. Ze seznamů lokalit, které nyní uvádím, nelze také odvodit, v jakém množství byl ten který druh na dané lokalitě odchycen. Říkali-li správci muzejních sbírek, že nemají možnost a čas udělat seznamy materiálů jejich muzea, tím menší možnost jsem měl já ve svém volném čase tyto seznamy udělat pro všechny soukromé i muzejní sbírky.

V rubrice „čtverec“ jsou uvedena v naprosté většině čtyřmístná čísla. Na východním Slovensku se vyskytují také pětimístná. Abych je mohl automaticky podle pořadí srovnat počítačem, musel jsem je rozdělit čárkou. Např. místo Nová Sedlica 69101 uvádím 6910,1.

            V uvedených seznamech se mohou vyskytnout některé nepřesnosti, na které musím předem upozornit. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že údaje uvedené v knize jsem si, pokud to bylo možné, ověřoval, což v tomto seznamu už jsem udělat nemohl. Takže pokud se týká lokalit uvedených v knize (1998), ty jsou z mé strany prověřené s určitou zárukou. Pochopitelně předpokládám, že entomolog, který brouky označí určitou lokalitou, ji označí pravdivě. Bohužel musíme vzít na vědomí, že dochází k úmyslným záměnám a podvodům. Našel jsem např. mou lokalitu pod Exocentrus stierlini, ačkoliv jsem tento druh nikdy nesbíral! Stejně tak mé etikety paratypus pod brouky, které jsem neviděl. Také jsem zjistil, že jeden entomolog sbíral jeden den na dvou místech na Slovensku a jednom v Čechách. Pracně jsem pak musel všechny jeho záznamy zpětně vyškrtat.

Před použitím těchto seznamů je nutné přečíst si v mé knize kapitolu „8. Seznam lokalit“ na str. 34-37, text je platný i pro nyní publikovaný seznam. Protože seznam byl prakticky od základu vyhotoven znovu, bylo nutné téměř ve všech případech lokalitám dát znovu čísla faunistických polí, takže tato čísla se mohou lišit od minulých seznamů a umístění v mapkách, zejména v případech, kdy je možné jedné lokalitě dát různá čísla. V nyní uvedených seznamech je uvedena řada lokalit bez čísel mapových polí. U těchto lokalit jsem nyní buďto neměl v záznamech jejich čísla, nebo jsem nyní podle názvu nevěděl bez dalšího hledání v mapách, kam lokalitu přesně umístit. Také je uvedeno několik lokalit s německými názvy, ale nyní bohužel nevím, ani zda šlo o lokality v Česku. Mnoho lokalit je asi také z bývalé Podkarpatské Rusi. Pro vysvětlení, nemám již nyní k dispozici podrobné staré i novější seznamy obcí, starý podrobný atlas s německými nebo původními názvy ani některé podrobné mapy. Mnoho slovenských lokalit s počeštěnými nebo původními názvy uvádím v dnešním znění. Některé uvedené názvy lokalit jsou nejasné, lokality byly chybně nebo nepřesně zapsané, nebo jsou to homonyma. Ta dělala největší problém, dříve jsem mnohé umístil např. do míst, o kterých jsem věděl, že tam dotyčný sbíral. Dnes již tyto znalosti nemám, musel bych je pracně zjišťovat a asi by se mi to na základě dnes jen mrtvých písemných záznamů nezdařilo. Nemám v úmyslu této záležitosti znovu věnovat tisíce hodin, nemám na to čas a ani se nechci hledáním znovu zabývat. Pokud bude mít někdo zájem, má možnost si tyto lokality zařadit sám. Jen bych rád znovu upozornil, že v době „reálného socializmu“ nebyly na mapách vyznačeny rovnoběžky a poledníky, protože byly „tajné“ a byl pro mne velký problém lokality do mapových čtverců umístit a mohlo dojít k nepřesnostem (totéž viz str. 35). Také jsem tehdy ještě neměl k dispozici publikaci Pruner a Míka uveřejněnou v Klapalekianě (1996).

Zrušil jsem rozdělení nálezů na staré a nové. Dnes již toto rozdělení by nemělo význam, protože opět došlo k podstatným změnám hospodaření a tím i přírody. Zrušil jsem také bývalé rozdělení na Čechy a Moravu, které po rozdělení do krajů již také nemá význam a bylo velmi pracně zjistitelné. Nakonec, bude-li někdo mít zájem, může si toto rozlišení sám udělat.

Jsem si plně vědom, že od vydání knihy uplynulo již mnoho let a uvedená data lokalit jsou již zastaralá, nicméně pro dané lokality stále platná a historicky cenná. Pan Lengál připravuje výhledově seznam, který bude již odpovídat novější době a udělaný modernějším systémem, včetně novějších nálezů. Domnívám se, že i stará data budou mít určitý význam.

 

V poslední době jsem byl požádán a vysvětlení dvou lokalit u Poracorymbia (dnes Stictoleptura fulva a na tuto otázku jsem nedokázal odpovědět. Šlo o lokality Turčanské Teplice (Švácha) a Trenčín (Kohoušek). Když jsem zpracovával podklady pro svou knihu, tak jsem se snažil zpětně pečlivě prověřit údaje, o kterých jsem měl pochybnosti. V mnoha případech se mi obavy potvrdily a údaje jsem pak vynechal. Pan Lengál, který nyní vypisoval údaje podle záznamů entomologů zcela znovu, tyto údaje tam ovšem zaznamenal.

Seznamy, které entomologové zasílali poštou, jsou převážně nyní u pana Lengála.